A year of war. a sound jurney

Electroacoustic spatial composition “Metai karo. garso kelione”
Thursday, February 23, at 6 p.m.
Lobby of the Lithuanian National Drama Theater.
LINK

„Metai karo. Garso kelionė“ – specialiai LNDT sukurta elektroakustinė erdvinė kompozicija. Jos atspirties tašku tapo realūs jau metus vykstančio karo duomenys – prarastos teritorijos, trečiųjų šalių pagalba, civilių žūtys.

Pirminę idėją vis dėlto smarkiai pakoregavo mokslininkės žvilgsnis, leidęs suprasti, kad karo įkarštyje dalies duomenų surinkti yra neįmanoma, arba jie nėra patikimi. Todėl tokie svarbūs, tačiau skaičiais neapskaičiuojami karo padariniai kaip sugriauti miestai, sunaikintos vertybės, patirtos traumos ar išnykusios augalų ir gyvūnų rūšys, sonifikacijoje suskambės kaip kontekstiniai garsai, neleidžiantys pamiršti, kiek daug sričių paveikia karas.

„Projektui naudojome viešus kasmėnesinius 2022 metų duomenis. Norėjosi prie karo temos eiti iš kiek įmanoma įvairiapusiškesnių kampų, geriau suvokti mastelius tiek vykstančios griūties (pvz., sunaikinti pastatai, automobiliai), tiek atkeliaujančios paramos (ekonominės, humanitarinė, karinės).

Dėl savo prigimties karas apskritai leidžia perspektyvą pamatyti tik per galinio vaizdo veidrodėlį: tikslius duomenis rinkti vietoje ir iš karto sudėtinga, užtrunka juos patikrinti ir susisteminti. Normalu, kad pastarojo pusmečio statistikos daug kur dar vis trūksta, tenka nemažai remtis trečių šalių (siunčiančių paramą, priimančių pabėgėlius) šaltiniais.

Kasdien girdint apie karių ir civilių mirčių statistiką, sekinančius mūšius dėl nedidelių teritorijų, sunku susidaryti bendrą vaizdą. Be to, daugybę kritinių aspektų sunku įkainoti – pvz., psichologinių traumų pasekmes, sunaikintą ekosistemą, taigi kai kur naudojome kontekstinius asociatyvius garsus, kurie primena šiuos vykstančius procesus, bet nėra išreikšti statistiniais elementais“, – aiškino renginio „Metai karo. Garso kelionė“ kūrėjai.

Sonifikacijos idėjos autoriai – Roberto Becerra, Manuelis Velázquezas, Eglė Murauskaitė, Agnė Pulokaitė, kompozitoriai – R. Becerra, M. Velázquezas.

R. Becerra – menininkas, technologas, dėstytojas ir kultūros vadybininkas iš Meksikos. Įgijęs mechatronikos inžinerijos bakalauro ir akustikos bei muzikos technologijų magistro laipsnius, nuo garso meno jis perėjo prie kūrybos, muzikos ir dėstymo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Inovacijų centre. Jis – vienas iš menų centro „Ideas Block – Kompresorine“ Vilniuje ir menininkų žemėlapių platformos „Arttice“ įkūrėjų.

M. Velázquezas gimė Meksikoje, kur dar ankstyvoje vaikystėje pradėjo muzikinę veiklą. Studijavo Meksikoje ir Barselonoje, sukūrė muziką daugeliui dokumentinių, animacinių ir teatro filmų, dalyvavo tarpdisciplininiuose projektuose, jungiančiuose meną ir poeziją.

Menininkas yra išleidęs tris albumus: „Into Madness“ (įrašytas Barselonoje 2016 m. pradžioje), „Abstracciones“ (įrašytas 2020 m. Meksikoje) ir „Dvylika“ (įrašytas 2022 m. Vilniuje). Šiuo metu gyvena Vilniuje, kur dirba kompozitoriumi, aranžuotoju ir prodiuseriu.

Eglė E. Murauskaitė yra Marylando Universiteto vyriausioji mokslininkė, dirbanti tarptautinio saugumo srityje daugiau nei 14 metų.

Eglė dirba su krizių scenarijų modeliavimu plačiame geografiniame spektre, reguliariai konsultuoja įvairias Vakarų ginkluotųjų pajėgų struktūras, savo įžvalgas publikuoja mokslinėje spaudoje, yra dviejų monografijų bendraautorė, taip pat NARA tinklalaidžių bendraautorė.

Agnė Pulokaitė yra LNDT Meno vadybos skyriaus vadybininkė, kuruojanti LNDT Renginių Ukrainai palaikyti ciklą, prisidedanti prie renginių formato ir scenarijų idėjų generavimo.

Prieš tai renginius Ukrainai palaikyti LNDT erdvėse jau kūrė Elžbieta Latėnaitė, Oskaras Koršunovas, Birutė Mar, Dainius Liškevičius.

Elektroakustinė erdvinė kompozicija „Metai karo. Garso kelionė“ vyks vasario 23 d., ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro fojė. Renginys nemokamas, įėjimas laisvas. Po renginio vyks pokalbis.


[EN]

“Years of war. Sound journey” is an electroacoustic spatial composition specially created by LNDT. Its starting point became the real data of the year-long war – lost territory, aid from third countries, civilian deaths.

However, the original idea was greatly modified by the scientist’s gaze, which made it clear that in the heat of war, it is impossible to collect some data, or they are not reliable. Therefore, such important, but unquantifiable effects of war as destroyed cities, destroyed values, suffered injuries or extinct species of plants and animals will sound in sonification as contextual sounds, not allowing to forget how many areas are affected by war.

“We used public monthly data for the year 2022 for the project. I wanted to approach the topic of war from as many different angles as possible, to better understand the scale of both the ongoing collapse (e.g. destroyed buildings, cars) and the arriving support (economic, humanitarian, military).

By its very nature, war generally only allows perspective to be seen through the rear-view mirror: collecting accurate data on the ground and immediately is difficult, and it takes time to verify and systematize it. It is normal that the statistics of the last six months are still missing in many places, we have to rely a lot on the sources of third countries (sending aid, receiving refugees).

It is hard to get the big picture when you hear the daily statistics of military and civilian deaths in debilitating battles over small territories. In addition, many critical aspects are difficult to value – for example, the consequences of psychological trauma, the destroyed ecosystem, so in some places we used contextual associative sounds that remind us of these ongoing processes, but are not expressed in statistical elements,” explained the event “Years of War. Creators of Sound Journey.

Authors of the idea of sonification – Roberto Becerra, Manuel Velázquez, Eglė Murauskaitė, Agnė Pulokaitė, composers – R. Becerra, M. Velázquez.

R. Becerra is an artist, technologist, teacher and cultural manager from Mexico. After obtaining a bachelor’s degree in mechatronics engineering and a master’s degree in acoustics and music technology, he moved from sound art to creativity, music and teaching at the Innovation Center of the Lithuanian Music and Theater Academy (LMTA). He is one of the founders of the arts center “Ideas Block – Kompresorine” in Vilnius and the artists’ mapping platform “Arttice”.

Mr. Velázquez was born in Mexico, where he began his musical career at an early age. Studied in Mexico and Barcelona, created music for many documentaries, animations and theater films, participated in interdisciplinary projects combining art and poetry.

The artist has released three albums: “Into Madness” (recorded in Barcelona in early 2016), “Abstracciones” (recorded in Mexico in 2020) and “Dvylika” (recorded in Vilnius in 2022). He currently lives in Vilnius, where he works as a composer, arranger and producer.

Eglė E. Murauskaitė is a senior researcher at the University of Maryland, who has been working in the field of international security for more than 14 years.

Eglė works with modeling of crisis scenarios in a wide geographical spectrum, regularly consults various structures of the Western armed forces, publishes her insights in the scientific press, is a co-author of two monographs, as well as a co-author of NARA podcasts.

Agnė Pulokaitė is the manager of the Art Management Department of LNDT, who oversees the cycle of LNDT Events to Support Ukraine, contributing to the generation of event format and scenario ideas.

Before that, Elžbieta Latėnaitė, Oskaras Koršunovas, Birutė Mar, Dainius Liškevičius had already created events to support Ukraine in LNDT spaces.